... vert, blanc, chocolat.

CIMG0194 P

Bonne nuit.